I de randomiserade placebokontrollerade dubbel-blindstudierna testades patienter med atopiska inhalationsallergier (säsongsbunden allergisk rinit och tidigare även astma bronchiale) antingen med placebo eller en homeopatisk beredning av de för patienterna starkaste allergenen i C 30-potens.

Studierna visar en tydlig trend mot att homeopatisk behandling både subjektivt och objektivt skiljer sig från placebobehandling. 

I en uppdaterad metaanalys av 89 nyare studier [3] konstaterade andra författare att homeopatisk behandling i genomsnitt har ungefär dubbelt så stor effekt som placebobehandling

Artikel 2000talets vetenskap: http://www.2000taletsvetenskap.nu/vetgen/homeopati.htm

Advertisements