En forskningsrapport från Wageningen Universitet i Holland visar att homeopatisk medicinen Koli K 30 skulle kunna ersätta antibiotika vid behandlingen av  E-Koli diarré hos nyfödda grisar.

E-Koli diarrré leder till viktnedgång och ökad dödlighet.

Detta är en randomiserad dubbelblindad och placebokontrollerad studie, som alltså inte kan bortförklaras av att ”det bara är en placebo effekt”

För att undersöka om homeopati skulle kunna vara ett alternativ vid behandling av griskultingar med E-koli diarré, valdes 52 dräktiga suggor ut, på en vanlig grisfarm. Suggorna delades in i två grupper. Den ena gruppen fick homeopatisk medicin och den andra gruppen fick placebo.

Suggorna i studien fick tillsammans 525 kultingar som sedan noga protokollfördes, hur många som fick diarré, hur allvarlig den var och hur länge diarrén varade samt hur smittsam den var.

Undersökningen visade att i gruppen där suggorna hade fått homeopatisk behandling hade anmärkningsvärt färre smågrisar fått diarré än i placebogruppen. Och de som ändå hade fått det, hade fått en lindragare form, med mindre smittspridning och dessutom hade diarrén gått  över snabbare.

Studien gör klart, att eftersom antibiotikabehandling i djurbesättningar är ett problem med tanke på risk för resistens och läkemedelsrester, skulle homeopatisk behandling, för att att förebygga E-kolidiarré, vara ett mycket bra alternativ istället för antibiotika.

Artikel Forskningsrapporten

Mer forskning: Dagens Homeopati

Advertisements